Erase.bg

พิกเซลบิน

ฟรี - ในกูเกิลเพลย์

Erase.bg ความเป็นส่วนตัว นโยบาย


 1. 1.

  ทั่วไป

  Erase.bg บริหารและดําเนินการโดย Shopsense Retail Technologies Limited ("Erase.bg", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2499 โดยมีสํานักงานจดทะเบียนอยู่ที่ชั้น 1 Wework Vijay Diamond, Wework Vijay Diamond, Opp. สาขา SBI, Cross Road B, Ajit Nagar, Kondivita, Andheri East, Mumbai 400093 และเป็นบริษัทย่อยของ Reliance Retail Ventures Limited
  1. 1.1
   Erase.bg ได้พัฒนา เว็บ / แอพลิเคชันอินเตอร์เฟซการเขียนโปรแกรม (API) ที่เรียกว่า Erase.bg มีเว็บไซต์ www.erase.bg ("เว็บไซต์/แพลตฟอร์ม") ซึ่งให้ผู้ใช้ ("ท่าน", "ของคุณ", "ผู้ใช้") แก้ไข, เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, แปลง, แปลง, แต่งหน้าพื้นหลังของภาพถ่ายหรือภาพใด ๆ.
  2. 1.2
   นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“ความเป็นส่วนตัว นโยบาย”), ร่วมกับ เงื่อนไขการใช้งาน ควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณและอธิบายนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยการประมวลผลการถ่ายโอนและการจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา โดยการใช้เรียกดูเข้าถึงหรือซื้อบริการใด ๆ จากแพลตฟอร์มคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และยินยอมให้รวบรวมจัดเก็บครอบครองจัดการจัดการแบ่งปันเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณตามข้อกําหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะไม่ใช้ข้อมูลของผู้ใช้ในลักษณะใด ๆ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คําที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้ในที่นี้หากไม่ได้กําหนดไว้จะมีความหมายเช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ภายใต้ข้อกําหนด
  3. 1.3
   เอกสารนี้เป็นบันทึกอิเล็กทรอนิกส์และอยู่ภายใต้บทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2543 และกฎที่ทําขึ้นตามที่อาจมีผลบังคับใช้และบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ในกฎหมายต่างๆ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2543 บันทึกอิเล็กทรอนิกส์นี้สร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์และไม่ต้องใช้ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นดิจิทัลใดๆ
  4. 1.4
   นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กําหนดประเภทของข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้รวมถึงลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (ที่กําหนดไว้ในที่นี้) วัตถุประสงค์วิธีการและวิธีการในการใช้ข้อมูลดังกล่าวและวิธีการและบุคคลที่เราจะเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณในการรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ที่กําหนดไว้ในที่นี้) หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากคุณเพิกถอนความยินยอมเราอาจไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณได้อีกต่อไปซึ่งคุณได้เพิกถอนความยินยอมของคุณ ขอชี้แจงในที่นี้ว่าการตัดสินใจเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมก่อนหน้านี้ของคุณก่อนที่จะถอนตัว
  5. 1.5
   โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อทําความคุ้นเคยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เราขอแนะนําให้คุณอย่าใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม
 2. 2.

  ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

  1. 2.1
   คุณอาจถูกขอให้ให้ข้อมูลของคุณทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชม เข้าถึง ใช้ หรือเรียกดูแพลตฟอร์ม เราอาจแบ่งปันข้อมูลและใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้เรายังอาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการเนื้อหาและการโฆษณาของเรา
  2. 2.2
   คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลซึ่งจะเป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและถูกต้อง คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือต้องการลบข้อมูลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดโดยติดต่อเราที่รหัสการดูแลลูกค้า - support@pixelbin.io
  3. 2.3
   แพลตฟอร์มไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้เยาว์ เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ใด ๆ ที่มีอายุต่ํากว่า 18 (สิบแปด) ปีโดยเจตนา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี (สิบแปด) ปีเราจะดําเนินการเพื่อลบข้อมูลภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของตนได้ให้ข้อมูลของตนบนแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขาเขาหรือเธอจะติดต่อเราเพื่อลบข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ขัดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 18 (สิบแปดปี) ใช้บริการเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวได้รับ
  4. 2.4
   เราอาจรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายจากคุณรวมถึงชื่อรหัสผ่านที่อยู่ทางไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลและการตั้งค่าการติดต่อรวมถึงรายละเอียดการใช้งานและการโต้ตอบกับเราหรือ บริษัท ในเครือของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลดังกล่าวซึ่งเมื่อรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่กับเราอาจทําให้คุณสามารถระบุตัวตนของคุณได้อย่างสมเหตุสมผล ("ข้อมูลบุคคล") ข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงชื่อเต็มของคุณหมายเลขติดต่อส่วนบุคคลที่อยู่อาศัยที่อยู่อีเมลเพศหรือวันเดือนปีเกิด
  5. 2.5
   นอกจากนี้เรายังอาจรวบรวมรับประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบางอย่างซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่ จํากัด เพียง:
   1. 2.5.1
    ภาพ, รูป ภาพ, รูป ภาพ.
   2. 2.5.2
    รหัสผ่าน.
   3. 2.5.3
    ข้อมูลทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือรายละเอียดเครื่องมือการชําระเงินอื่นๆ.
   4. 2.5.4
    ภาวะสุขภาพกาย สรีรวิทยา และจิตใจ.
   5. 2.5.5
    รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นตามที่ได้ให้ไว้กับเราเพื่อให้บริการ และ
   6. 2.5.6
    ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับภายใต้หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นโดยเราสําหรับการประมวลผลจัดเก็บหรือประมวลผลภายใต้สัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายหรืออื่น ๆ.
    (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน”).
 3. 3.

  การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

  1. 3.1
   เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
   1. 3.1.1
    เพื่อสร้างและให้คุณเข้าถึงบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณบนแพลตฟอร์ม
   2. 3.1.2
    เพื่อพัฒนา ส่งมอบ ประมวลผล และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหาของเรา เพื่อปรับแต่งและปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ
   3. 3.1.3
    เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการข้อเสนอการอัปเดตกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับการยืนยันคําสั่งซื้อใบแจ้งหนี้ประกาศทางเทคนิคการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย
   4. 3.1.4
    เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และการวิจัยภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการสื่อสารกับลูกค้าของเรา
   5. 3.1.5
    เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ หรือปฏิบัติตามคําขอจากหน่วยงานของรัฐหรือตุลาการใด ๆ.
   6. 3.1.6
    เพื่อแก้ไขคําขอ ข้อพิพาท ความคับข้องใจ หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่คุณยกขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ
   7. 3.1.7
    เพื่อตรวจจับหรือตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์ม
 4. 4.

  การเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวม

  1. 4.1
   เราอาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากคุณไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ของเราเป็นครั้งคราวซึ่งช่วยเหลือเราเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการบนแพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการเกตเวย์การชําระเงินบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม การใช้แพลตฟอร์มแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เรามั่นใจว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวมีภาระผูกพันในการรักษาความลับที่สมเหตุสมผลและ / หรือการใช้งานรักษาและปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยที่ยอมรับโดยทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
  2. 4.2
   นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อมีการขอข้อมูลดังกล่าวภายใต้กฎหมายหรือคําสั่งศาลใด ๆ หรือเมื่อเราเห็นว่าจําเป็นตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราหรือสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่นเพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงและความเสี่ยงด้านเครดิต
  3. 4.3
   นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามใด ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กรหรือการขายสินทรัพย์การแบ่งส่วนหรือการโอนบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามที่เราโอนหรือขายทรัพย์สินของเราจะมีมาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างน้อยก็เพื่อป้องกันตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะมีโอกาสเลือกที่จะไม่รับการถ่ายโอนดังกล่าวหากการประมวลผลข้อมูลของคุณตามแผนของนิติบุคคลใหม่แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างมีนัยสําคัญ
  4. 4.4
   ผู้ให้บริการเกตเวย์การชําระเงินบุคคลที่สามอาจจําเป็นต้องรวบรวมข้อมูลทางการเงินบางอย่างจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหมายเลขบัตรเครดิต/เดบิตหรือรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลทางการเงิน") ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดที่รวบรวมจากคุณโดยผู้ให้บริการเกตเวย์การชําระเงินบุคคลที่สามดังกล่าวจะใช้สําหรับกระบวนการเรียกเก็บเงินและการชําระเงินเท่านั้น ข้อมูลทางการเงินที่รวบรวมจากคุณจะถูกทําธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ปลอดภัยของเกตเวย์การชําระเงินที่ได้รับอนุมัติซึ่งอยู่ภายใต้การเข้ารหัสดังนั้นจึงสอดคล้องกับมาตรฐานเทคโนโลยีที่คาดหวังอย่างสมเหตุสมผล การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินจะสําเร็จได้โดยคุณผ่านกระบวนการรับรองความถูกต้องซึ่งเราจะไม่มีบทบาทในการเล่นและด้วยเหตุนี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งเดียวกัน เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการกระทําหรือการไม่ปฏิบัติตามใด ๆ ของผู้ให้บริการเกตเวย์การชําระเงินบุคคลที่สามหรือการละเมิดเงื่อนไขการรับรองและการรับประกันใด ๆ ที่ได้รับจากพวกเขา นอกจากนี้เรายังไม่มีภาระผูกพันในการไกล่เกลี่ยหรือแก้ไขข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการชําระเงินบุคคลที่สามดังกล่าว
  5. 4.5
   ในขณะที่เราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องโดยการดําเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กําหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้คุณควรใช้ดุลยพินิจตามสมควรในขณะที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินในขณะที่ใช้บริการเนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีความอ่อนไหวต่อการละเมิดความปลอดภัย.
  6. 4.6
   ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนจัดเก็บหรือประมวลผลในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่คุณเข้าถึงแพลตฟอร์ม เพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเราขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลของคุณนอกประเทศของคุณ การใช้แพลตฟอร์มแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณออกนอกประเทศของคุณและภายในบริษัทในเครือ บริษัท ย่อยและพันธมิตรของเราที่มีบุคลากรและผู้รับเหมาช่วงโดยที่พวกเขาตกลงที่จะรับรองการปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกับที่กําหนดไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของอินเดีย ข้อมูลอาจถูกถ่ายโอนในกรณีที่จําเป็นสําหรับการให้บริการการดําเนินงานของแพลตฟอร์มและการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างเราและบุคคลที่สาม
 5. 5.

  ความปลอดภัย

  1. 5.1
   ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเรา เราได้ใช้นโยบายความปลอดภัยกฎและมาตรการทางเทคนิคตามที่กําหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้รวมถึงไฟร์วอลล์ความปลอดภัยของชั้นการขนส่งและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้หรือการเปิดเผยที่ไม่เหมาะสมการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการทําลายที่ผิดกฎหมายหรือการสูญเสียโดยไม่ตั้งใจ เมื่อคุณส่งข้อมูลของคุณบนแพลตฟอร์มข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของเรา โปรดทราบว่าเราใช้มาตรฐานสากลและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมเช่นตามกฎหมายกฎและข้อบังคับที่บังคับใช้
  2. 5.2
   ข้อมูลของคุณมีอยู่ในเครือข่ายที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้โดยผู้มีอํานาจจํานวน จํากัด ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระบบดังกล่าวหรือต้องการข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้มีอํานาจเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้ข้อผูกพันที่จะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ
  3. 5.3
   แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยซึ่งไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าชม แต่คุณเข้าใจและรับทราบว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์และเราไม่รับประกันว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจและการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น คุณตกลงที่จะไม่ให้เรารับผิดชอบต่อการละเมิดความปลอดภัยหรือการกระทําใด ๆ ของบุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลหรือเหตุการณ์ใด ๆ ของคุณที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรารวมถึงการกระทําของรัฐบาลการแฮ็กคอมพิวเตอร์การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตคอมพิวเตอร์ขัดข้องการละเมิดความปลอดภัยและการเข้ารหัส ฯลฯ
 6. 6.

  คุกกี้ นโยบาย

  1. 6.1
   เนื่องจากมาตรฐานการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณเยี่ยมชมเข้าถึงหรือเรียกดูแพลตฟอร์มเราจะได้รับตัวระบุตําแหน่งทรัพยากรที่เหมือนกันของเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมเข้าถึงหรือเรียกดูแพลตฟอร์มรายละเอียดของเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมเมื่อออกจากแพลตฟอร์มที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ("IP") ของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละคน ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้ใช้ รูปแบบอีเมล และชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของผู้ใช้โดยรวมและเพื่อช่วยเราปรับปรุงบริการของเราเท่านั้น โปรดทราบว่าการเชื่อมโยงระหว่างที่อยู่ IP ของผู้ใช้และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะไม่ถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ดังกล่าวหรือยกเว้นเมื่อกฎหมายกําหนดหรือเพื่อให้หรืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ด้วยบริการ แม้จะมีข้างต้นผู้ใช้รับทราบว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งปันบางส่วนของการค้นพบรวมรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุได้รวมและไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะกับผู้โฆษณาผู้สนับสนุนนักลงทุนพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต จํานวนข้อมูลที่ส่งถึงเราขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้ใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม ผู้ใช้อาจอ้างถึงเบราว์เซอร์ที่ใช้หากผู้ใช้ต้องการทราบว่าข้อมูลใดที่ให้กับเรา
  2. 6.2
   แพลตฟอร์มใช้คุกกี้ชั่วคราวเพื่อจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง เราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในคุกกี้ ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยวิธีใด ๆ ก็ตามที่ไม่ได้ระบุผู้ใช้เป็นการส่วนตัวว่าเป็นบุคคล (เช่นรูปแบบการใช้งานที่อธิบายไว้ข้างต้น) เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวและอาจใช้โดยเราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อการบริหารทางเทคนิคของแพลตฟอร์มการบริหารผู้ใช้การวิจัยการพัฒนาและวัตถุประสงค์อื่น ๆ
  3. 6.3
   คุณเข้าใจว่าคุณสามารถตั้งค่าหรือแก้ไขเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อลบหรือปิดใช้งานคุกกี้ได้ หากคุณเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมเคลื่อนที่ของคุณคุกกี้อาจทําให้เสียลดทอนหรือ จํากัด การเข้าถึงบางพื้นที่ของแพลตฟอร์ม
  4. 6.4
   เราอาจอนุญาตให้บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ แสดงโฆษณาแก่คุณได้ บริษัท หรือหน่วยงานเหล่านี้รวมถึงเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบุคคลที่สามเอเจนซี่โฆษณาผู้ขายเทคโนโลยีโฆษณาและ บริษัท วิจัย เราอาจกําหนดเป้าหมายโฆษณาบางรายการให้คุณซึ่งเหมาะกับโปรไฟล์ทั่วไปบางอย่าง เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกําหนดเป้าหมายโฆษณาให้กับคุณ ในระหว่างการแสดงโฆษณาหรือเพิ่มประสิทธิภาพบริการให้กับผู้ใช้เราอาจอนุญาตให้บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตวางหรือจดจําคุกกี้ที่ไม่ซ้ํากันบนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้
  5. 6.5
   คุณตกลงและเข้าใจว่าเราจะไม่ใช้การควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่แสดงเป็นผลการค้นหาหรือลิงก์บนแพลตฟอร์ม เว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้อาจวางคุกกี้ของตนเองหรือไฟล์อื่น ๆ ไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้รวบรวมข้อมูลหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด เราไม่ได้ให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายของบุคคลที่สามดังกล่าวหรือข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวและเราไม่รับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์หรือคุณภาพของข้อมูลข้อมูลข้อความซอฟต์แวร์เสียงภาพถ่ายกราฟิกวิดีโอข้อความหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว การรวมหรือการยกเว้นไม่ได้หมายความถึงการรับรองใด ๆ ของเราจากเว็บไซต์ดังกล่าวผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือข้อมูลบนเว็บไซต์
  6. 6.6
   เราอาจเก็บบันทึกการโทรที่ได้รับจากและส่งไปยังผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารบริการการวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรมข่าวกรองธุรกิจการพัฒนาธุรกิจหรือเพื่อการบริหารผู้ใช้ เราอาจแบ่งปันบันทึกทางโทรศัพท์ดังกล่าวกับบุคคลที่สามเมื่อกฎหมายกําหนดหรือเมื่อจําเป็นเพื่อให้บริการหรืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
  7. 6.7
   คุณยินยอมให้เราทําซ้ํา/เผยแพร่คํารับรองและบทวิจารณ์ทั้งหมดที่คุณให้ไว้บนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ คุณยอมรับว่าเราอาจแก้ไขคํารับรองและบทวิจารณ์ที่คุณให้ไว้และทําซ้ํา/เผยแพร่คํารับรองและบทวิจารณ์ฉบับแก้ไขหรือถอดความดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม หากผู้ใช้มีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการทําซ้ํา / เผยแพร่คํารับรองหรือบทวิจารณ์ใด ๆ ที่คุณให้ไว้ผู้ใช้สามารถติดต่อเราได้ที่รหัสการดูแลลูกค้า - support@pixelbin.io.
 7. 7.

  นโยบายการเลือกไม่ใช้

  1. 7.1
   ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่คุณให้ไว้ด้วยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทําการตลาดบริการของตนเองหรือส่งอีเมลส่งเสริมการขายหรือมีส่วนร่วมในการสื่อสารส่งเสริมการขายกับคุณ เราเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่องส่งเสริมการขายหรือการตลาดจากตัวเองหรือพันธมิตร
  2. 7.2
   หากคุณต้องการลบข้อมูลติดต่อของคุณออกจากรายชื่อผู้รับจดหมายและจดหมายข่าวทั้งหมดของเราคุณสามารถคลิกที่ลิงค์ "ยกเลิกการสมัคร " หรือทําตามคําแนะนําในแต่ละข้อความอีเมล หรือคุณสามารถติดต่อเราได้ที่รหัสการดูแลลูกค้า - support@pixelbin.io เราขอสงวนสิทธิ์ในการจํากัดการเป็นสมาชิกตามความพร้อมใช้งานของข้อมูลติดต่อ ผู้ใช้ทุกคนจะได้รับแจ้งทางอีเมลก่อนที่จะมีการดําเนินการใด ๆ
 8. 8.

  การเก็บรักษาข้อมูล

  1. 8.1
   โปรดทราบว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณและข้อมูลใด ๆ ของคุณในช่วงเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เว้นแต่จะจําเป็นต้องมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นหรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ภาพของคุณจะถูกเก็บไว้กับเราโดยไม่ระบุชื่อ
 9. 9.

  การเปลี่ยนแปลง

  1. 9.1
   เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา นโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่และเมื่อมีการแก้ไขจะได้รับการปรับปรุงบนแพลตฟอร์ม เราขอแนะนําให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของเราเพื่อทําความเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนําไปใช้อย่างไร
 10. 10.

  การปกครอง กฎหมาย

  1. 10.1
   ข้อกําหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของอินเดีย ข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลเฉพาะของศาลในมุมไบรัฐมหาราษฏระ
 11. 11.

  การเป็นโมฆะบางส่วน

  1. 11.1
   เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้แต่ละส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกตีความในลักษณะเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ข้อกําหนดใด ๆ ถูกห้ามหรือไม่ถูกต้องข้อกําหนดดังกล่าวจะไม่ได้ผลเฉพาะในขอบเขตของข้อห้ามหรือความเป็นโมฆะดังกล่าวโดยไม่ทําให้ส่วนที่เหลือของข้อกําหนดดังกล่าวหรือข้อกําหนดอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นโมฆะ
 12. 12.

  การตอบสนอง หรือ เกี่ยวกับ

  1. 12.1
   หากผู้ใช้มีข้อกังวลข้อเสนอแนะรีวิวหรือคําขอใด ๆ ผู้ใช้สามารถติดต่อ บริษัท ได้ที่รหัสการดูแลลูกค้า - support@pixelbin.io.
   รายละเอียดบริษัท:
   Shopsense Retail Technologies Limited
   CIN: U52100MH2012PTC236314
   1st Floor, Wework Vijay Diamond, Opp. SBI Branch, Cross Road B, Ajit Nagar,
   Kondivita, Andheri East, Mumbai 400093